Inhaltselemente
Text links

2018

Timothy Chooi First Prize Winner JJV 2018

1. Preis: Timothy Chooi
2. Preis: Dmytro Udovychenko14
3. Preis: Cosima Soulez Larivière3
4. Preis: Rennosuke Fukuda
5. Preis: Leonard Fu
6. Preis: Youjin Lee

Text links

2015

Sergey Dogadin

1. Preis:  Sergey Dogadin
2. Preis:  Sion Minami
3. Preis:  Richard Lin4
4. Preis:  Benjamin Marquise Gilmore
5. Preis:  Ayana Tsuji13
6. Preis:  Amalia Hall
 

Text links

2012

Alexandra Conunova | Dami Kim

1. Preis:  Alexandra Conunova
1. Preis:  Dami Kim
3. Preis:  Tobias Feldmann12
4. Preis:  In Mo Yang
5. Preis:  Bomsori Kim
5. Preis:  Airi Suzuki
 

Text links

2009

Fumiaki Miura

1. Preis:  Fumiaki Miura12
2. Preis:  Clara-Jumi Kang
3. Preis:  Yura Lee
4. Preis:  Yusuke Hayashi
4. Preis:  Hyuk Joo Kwun
4. Preis:  Solenne Païdassi
 

Text links

2006

Suyoen Kim

1. Preis:  Suyoen Kim
2. Preis:  Hyun-Su Shin1
3. Preis:  Kana Sugimura
4. Preis:  Nikita Borisoglebskiy
4. Preis:  Fanny Clamagirand
4. Preis:  Zhijiong Wang
 

Text links

2003

Nemanja Radulovic

1. Preis:  Nemanja Radulovic
2. Preis:  Saeka Matsuyama
3. Preis:  Ning Feng
4. Preis:  Keisuke Okasaki
4. Preis:  A-rah Shin
4. Preis:  So-Young Yoon
 

Text links

2000

Frank Huang

1. Preis:  Frank Huang
2. Preis:  Andrej Bielow
3. Preis:  Arabella Steinbacher
4. Preis:  Joseph Lin
5. Preis:  Baiba Skride
6. Preis:  Elina Vähälä
 

Text links

1997

Michiko Kamiya

1. Preis:  Michiko Kamiya
2. Preis:  Francesco Manara
3. Preis:  Bin Huang
4. Preis:  Reiko Otani
5. Preis:  Anton Sorokow
6. Preis:  Felicia Terpitz
 

Text links

1994

Robert Chen

1. Preis:  Robert Chen
2. Preis:  Anton Barachovsky
3. Preis:  Latica Honda-Rosenberg
4. Preis:  Stephan Milenkovic
5. Preis:  Adele Anthony
6. Preis:  Misha Keylin
 

Text links

1991

Antje Weitaus

1. Preis:  Antje Weithaas
2. Preis:  Catherine Cho
3. Preis:  Bartlomiej Niziol
4. Preis:  Juliette Kang
5. Preis:  Mieko Kanno
6. Preis:  Akiko Tanaka
 

Text

 

 

1  Publikumspreis
2  Musikkritikerpreis
3  Sonderpreis ›Beste Interpretation des Auftragswerks‹
4  JJV Community Award